Řídicí výbor projektu MAP II Cheb se podruhé sešel

03.12.2018
Ve středu 28.11.2018 se konalo druhé zasedání Řídicího výboru projektu MAP II, který město Cheb realizuje od června letošního roku a jehož hlavním cílem je zlepšit na Chebsku kvalitu vzdělávání dětí do 15 let. Výbor nyní pracuje ve 20členném složení. Jsou v něm zastoupeni jak zřizovatelé škol a školských zařízení, tak ředitelé základních a mateřských škol, ZUŠ a DDM, a to z celého území SO ORP Cheb. Dalšími členy jsou zástupci rodičů, NIDV Karlovy Vary (Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), chebská Pedagogicko-psychologická poradna, místní akční skupina MAS 21, o.p.s., Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Chebsko a zástupci projektu Krajský akční plán školství, který souběžně realizuje Karlovarský kraj.

Členové výboru se seznámili s aktuálním stavem projektu MAP II. Byli informováni mj. o probíhající aktualizaci analytické části dokumentu „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+“ a připravovaných podkladech pro Školskou inkluzivní koncepci Karlovarského kraje. Byly jim zprostředkovány také výstupy z tzv. kulatých stolů ředitelů škol a projednali návrhy implementačních aktivit, které vzešly z dosavadní práce pěti pracovních skupin (pro čtenářskou a matematickou gramotnost, financování, rovné příležitost a další témata). Byly zhodnoceny uskutečněné vzdělávací akce, které byly zatím určené pedagogickým pracovníkům. Novým předsedou Řídicího výboru byl zvolen Mgr. Antonín Jalovec, starosta Chebu.

Čtyřletý projekt „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Cheb“, zkráceně MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009119, bude město Cheb realizovat od června 2018 do května 2022. Je financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a navazuje na předchozí projekt MAP, v jehož rámci vznikl dokument „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+. V tomto dokumentu byly definovány oblasti aktivit v oblasti školství na další čtyři roky s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do 15 let na Chebsku.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Chebska